2016慈濟年鑑

年 總 110 111 50 аϫᐂ аϫᐂ 30 ͟ВᓝᏱ̣˩ˬಞĂϤᙋᚑ˯ˠ͹޺Ăࢍ ࠎ α˼˝Ѻ࿬̱Ҝ Ԡ̍଱ᙋĂ࿈˩༱˝˼ˠણΐĄ Ŀ 2016.01.31 ຎᑻ঍̶઼ົࢵѨ ٺ ᐖ ޥ ૅᓝᏱۤડ໐ϐৡ჊ຏाົĂ׌ಞѨ В̱Ѻ˘˩̣ˠણΐĄ ˟͡ Ŀ 2016.02.04 ຎᑻΐो̂ᄋপૌᓑඛ఍ٚᏱᄋপૌொϔԊ̳ϔˢᚱ׏ᖃĂϤ Ԡ̍Ш̣˩ˬҜາ̳ϔ̶ֳтңј ࠎ Ԡ̍ͽа㒝༊гĄ Ŀ 2016.02.04 ຎᑻᄂΔ̋̚ᓑඛ఍ᓝᏱణෛ͡ົĂԠ̍ᖣϤ ڇ ચ၆෪ă ڇ ચ ีϫă ڇ ચࣖநඈˬ࣎͹ᗟĂ੅ኢᙯᘃ፾ ܜا ۰۞ ڦ ຍְีĂ Вα˩˘ˠણΐĄ Ŀ 2016.02.05 Ķ 2015 ѐຎᑻۤડ໐ϐৡ჊ຏाົķ͹ᗟĶ̂ຑ̝྽ᇃ٣ጰц ‧ ܜ ଐ̝ྮΟ ـ ֽ̫ķĂᄂ៉ͽγಞѨ ٺ ˬ˩઼̱࣎छгડᓝᏱĂ ၟҌώ͟ĂВᓝᏱˬѺ̱˩̣ಞĂࢍ ࡗ ˟˩ˬ༱̣˼ˠણᄃĄ Ŀ 2016.02.08 ᐖ ޥ ჟ ٺ۽ 8 ͟Ğ ܐ ˘ğҌ 15 ͟Ğ ܐ ˣğᓝᏱĶ 2016 ѐຎᑻۤ ડ྽ಞາ ߋ ߿જǕǕĮ ڱ රགྷįາ ߋ В࣒ķĂ 全 ஧˩˛઼࣎छ гડВˬѺα˩̣࣎ۤડ྽ಞĂЪࢍ ࡗ ̣༱̱˼ˠѨĂͽෛੈ ాቢ͞ёТՎჟซĂ֭ ࠎ ᄂ ݑ гዩ צ խฏᏐ ࡆ ჊Ą Ŀ 2016.02.09 Ķ 0206 ੼ฯξ࡚፧ડгዩķдᄂ ݑ ξϖ૵ăϜ̡ඈડౄјᚑࢦ խଐć͟ώঈ΅ ڮ Тѐົຏ ه ᄂ៉ϔிдĶ ڌ ͟ώ̂ዩխķ ޢ ۞೯ӄĂТ͟൴੓შྮ๒ഠĂ֭ ٺ 9 ͟૟ഠีϹ̟ຎᑻ͟ώ̶ ົĂү ࠎ ᄽᑻᄂ ݑ խϔ̝ϡĄ Ŀ 2016.02.09 හ ޠ ᄼᓁ௚ғ ݷ Ꮪˬ͵Ğ Benigno Aquino III ğᆷ ܫ ̟ᙋᚑ˯ ˠĂܑ྿၆Ķ 0206 ੼ฯξ࡚፧ડгዩķխଐ۞̙଺ᄃᇐય̝ ຍĂ֭ຏाຎᑻд 2013 ѐঔ፷ࢲխ ޢ ۞೯ӄҖજĄ Ŀ 2016.02.12 Ķ 2016 ѐຎᑻۤડ྽ಞາ ߋ ߿જķĂ 全 ஧˩઼࣎छгડВ α˩α࣎ፂᕇ۞Ԡ̍̈́Ԡຽវᖚ̍ĂЪࢍ ࡗ ˟༱̱˼ˠѨĂ 7 ͟Ğੵ́ğҌ 12 ͟Ğ ܐ ̣ğ౅࿅࿰ᐂ޵ѐᇆͯĂٕᄃᐖ ޥ ჟ ۽ ෛੈాቢඈ͞ёĂШᙋᚑ˯ˠ̈́ 全 ஧ ڱ Ꮠ޵ѐĄ Ŀ 2016.02.12 ܧݑ ᇇώຎᑻԠ̍˘Җ˛ˠ 12 Ҍ 14 ͟ ٺ ΫϞᑻᜋซҖௐα˩ˬ Ѩྭ઼ᙯᘃĂౖҡΫϞᑻᜋԠ݈̍ ـ ٛ ڠ ѼᖠĞ Lavumisa ğă ᐅᖔĞ Fairview ğۤડซҖణෛĂ֭ᓝᏱჟซВ࣒Ą Waheeda ğ ࠎ ຏाԠ̍ ܜ ѐ۞ౖҡᄃ;΍Ă ٺ 1 ͡ 17 ͟ຎᑻОκ̶ ົ໐ϐৡ჊ຏाົ˯Ă࡭ᙑຏᔁ ې ̟ຎᑻĂϤОκ̶ົેҖ ܜ ᆒ ৵࡚΃ܑତ צ ćѩ ࠎ ௫གྷੰࢵѨ၆γ࿴ᙑຏᔁ ې Ăনᄘ ‧ Ϟโ྿ ܑ֭ϯԓ୕ᗕ͞ਕϖ˳ჯ޺ЪүĄ Ŀ 2016.01.20 ຎᑻૄ ܛ ົ 20 Ҍ 24 ͟ ܅ٺ ቷᐖ ޥ ૅᓝᏱĶຎᑻ̂૞ ܦ ѐ຅ొᓟ ็ᒉķĂ 全 ᄂ˝˩ٙ̂૞ੰ७ࢍ˝˩ˣҜຎ ܦ ຅ొણΐĄ Ŀ 2016.01.22 ຎᑻහ ޠ ᄼ૛ચᓑඛ఍࢑యˠ ߏ ͟੓ϤԠ̍ౘ؟ᇾٚፉĂࣧЇ ࢑యˠഅᘜᘜԼᄃՂᆓᜋă ߉ လយВТፉЇઘ࢑యˠĄ Ŀ 2016.01.23 ຎᑻ 全 ᄂۤડ྽ಞ ٺ ຎᑻ̣˩׹ѐഇมౙᜈՀາणᜓᐡ̰टĂ ώົ྾ ܅ٺ ቷᐖ ޥ ૅᓝᏱĶᄲ ڱ ă็ ڱ ጱᜓ ࡁ ௫ķĂщଵणᜓ ͹ᗟၱጱᜓࢦᕇăаூֽॡྮ̈́α̂Ԡຽ౾ᜓົᐡ၁гጱᜓඈ ኝ඀ĂഇధጱᜓԠ̍ਕϒቁгШણణ۰็྿Ԡຽந ه ᄃ֖ྫĂ 全 ᄂВ˟Ѻ˟˩αˠણΐĄ Ŀ 2016.01.23 ຎᑻາΐ؂̶ົ 23 ă 24 ͟ ٺ ͐Ҙϲгᜠ৭य़۩гᓝᏱາ ߋ ຎච ཌྷ኱ົĂ֭ଯᇃ৵ࢴᄃᒖܲந ه Ăࢍ ࡗ ˘༱˟˼ˠВᓷ஽ᓝĄ Ŀ 2016.01.24 Ķ 2015 ѐຎᑻۤડ໐ϐৡ჊ຏाົķ͹ᗟĶ̂ຑ̝྽ᇃ٣ጰц ‧ ܜ ଐ̝ྮΟ ـ ֽ̫ķĂҋ 2015 ѐ 12 ͡ 10 ͟Ҍ 2016 ѐ 1 ͡ 24 ͟Ă д 全 ᄂВᓝᏱ˟Ѻˬ˩̣ಞĂࢍ ࡗ ˩˛༱ˬ˼ˠણᄃĄ Ŀ 2016.01.24 ຎᑻΐो̂ല͉රᓑඛᕇࢵѨ ٺ ົٙᓝᏱۤડ໐ϐৡ჊ຏा ົĂВ̱˩αҜϔிă˩˟ҜԠ̍ણΐĄ Ŀ 2016.01.24 ຎᑻΐो̶̂ົ ٺ າҘୂξ౪೻ᑚੰĞ Massey Theatre ğᓝᏱۤ ડ໐ϐৡ჊ຏाົၱĮͭϓाࢦᙱಡགྷįགྷᖟႊᘯĂࢍѣ෹࿅ ˼ҜϔிણΐĄ Ŀ 2016.01.24 ڌލ Ꭹ ع߆ ᔛ ࡗ Ңିă྽ିඈ؟ିဥវĂ ٺ ώ̶͟ҾᓝᏱĶͽ ຑ ࠎ Щ ‧ ࡆߋܓ ჊ķ ࡆ ჊߿જĄ׎̚Ăຎᑻ ڌލ ̶ົඕЪۤડ ໐ϐৡ჊ຏाົд ڌލ ᎩϲវֈᐡᓝᏱ ࡆ ჊ົĂ֭ϤԠ̍ႊᘯ ĮͭϓाࢦᙱಡགྷįĂ็ೳԂ྽ჟৠĄ Ŀ 2016.01.24 Ꮵ৶ћຎᑻώ˿Ԡ̍຅ొ ٺ ࢵౌ੺ᔈጆĞ Maseru ğᓝᏱૈ੊ă ֍௫Ԡ̍ჟซВ࣒ĂВˬ˩˝ˠણΐĄ Ŀ 2016.01.28 ຎᑻૄ ܛ ົ 28 Ҍ 31 ͟ ܅ٺ ቷຎᑻԠຽ๩ડᓝᏱĶௐ˩˛ഇರ઄ ຎᑻିरૈ੊ ࡁ ௫ᒉķĂ͹ᗟĶຎᑻᗁᒚԠຽଯणķĂ 全 ᄂВ ̣˩ˬҜିरણΐĄ Ŀ 2016.01.30 Ķ 2015 ѐຎᑻ଱ᙋၱ໐ϐৡ჊ຏाົķ͹ᗟĶ̂ຑ̝྽ᇃ٣ጰ ц ‧ ܜ ଐ̝ྮΟ ـ ֽ̫ķĂ 全 ᄂҋ 2015 ѐ 11 ͡ 9 ͟Ҍ 2016 ѐ 1 ͡

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2MjM=