2016慈濟年鑑

年 慈 145 аϫᐂ аϫᐂ 144 50 ёĂᄃ 全 Ⴞ ܕ ˟˼Щ צ ќटˠ೩݈࿅ѐĄຏाົඕՁ ޢ ĂԠ̍˵ ˘˘ ࠎ ൑ ڱ ણΐຏाົ۞ צ ќटˠਖ਼˯჊ᇊ ࡓ ΒĂྕᇞৡ჊Ą ѩѨຏाົĂ܅Ⴞ צ ќटˠᄃԠ̍ລᑫፉЇΦᆇĂ˵ѣˠણᄃ͘ ᄬᑚᆐႊ΍ă໤౯༼ϫĄ׎̚˘Ҝ צ ќटˠ ܠ ࢮϡ˘ᗕμ͘ଯႊ Ւ൪Ăຏा܅ቷຎᑻԠ̍۞ ܜ ഇ;΍Ą ܠ ࢮᇝऊ˘ᒽᒽ௟ՒĂ̺ ઙຎᑻԠ̍೯ӄˣ΅ဧᘕ๋۰ăୃӀֲᙱϔඈຎචҖજć܅Ⴞ צ ќटˠࢵѨણΐ ڱ ચొᒣϒཌᓝᏱ۞ฤԛត̼ͧᔈĂຎᑻԠ̍ΐ ڵ χঈ۞ഀ෪˘ᇹ።።дϫĄ ᙯᘃ܅Ⴞ צ ќटˠкѐĂ܅ቷຎᑻԠ̍Տฉˬ͇ ؠ ഇซΝႾႯĂ ౅࿅ᇫ ٸ ᙋᚑ˯ˠฟϯᇆͯĂٕᓝᏱਮົăᐖ ޥ ᄬ३ ڱ ኝ඀Ă௮ ᝘ צ ќटˠ۞̰͕ྖĂᑒӄ΁ࣇд ڇ ЖഇมԼត௫ঈĄώѐԠ̍ ซ˘ՎᄃႯ͞ฟᜥĶಈॆࢦϠķᓾळĂᔛኛԸˢຎᑻԠ̍ҖЕ۞ ՀϠˠĂྭ࿅੼ᒒᄃĶТጯķࢬ၆ࢬĂ̶ֳҋ֗Լ࿅ҋາ۞ ߇ ְĂခᐽ צ ќटˠ΍Ⴏ ޢ ઇ࣎ѣৈۤົ۞ˠĄ౵ ܅ޢ Ⴞ צ ќटˠ ൴ᙸШචॡĂԠ֭̍ᐂј˘߱ᇆͯĂү ࠎ ͟ ޢ ۞֍ᙋĄ 3 ̚͡Ă ݑ ԸຎᑻԠ݈̍ ݑـ Ը࠻чٙᙯᘃ צ ќटˠĂᇫ ٸ ఺߱ ܅Ⴞ צ ќटˠ൴ᙸҖච۞ᇆͯĂ ك ѩ̢ ݍ ĄຎᑻԠౖ̍ҡЧгႯ ٙ۞ צ ќटˠྋฟ͕ីᴼᗆĂᑒӄ΁ࣇдϏֽՀѣਕ˧౹ౄ˘࣎ 全 າ۞ˠϠĄ Ŀ 2016.01.08 ݑ Ըξຎᑻ ا छᙯᘃ͗ౘ ܠ ұ፾ ا ൑ֶĂҁᖞˬЪੰΝѐజᅵࢲ ә৔ ޏ ౤ĂຎᑻԠ̍ ם ӄᖙ࣒Ԇ̍Ă֭ॕᙑкІछ׍࿪ጡĂ ߏ ͟ ݋ᔛ ࡗ ዐ ا ˘Т൓഼๪ৡ჊ౘ ܠ ұĄ Ŀ 2016.01.08 ᇇ઼ຎᑻԠ̍ 8 ă 9 ͟ ٺ ๫ႬჯֲĞ Republic of Serbia ğછ၅ྍ ઼ဩ̰ᙱϔன ڶ ĂͽෞҤ೯ӄ͞ШĂੵ݈ ـ ֓Ⴌॾઙ޵ົ๫Ⴌ ˘͡ Ŀ 2016.01.01 හ ޠ ᄼ፾ጆ༱ξĞ Tacloban ğΔ͟ ߟ ࢆ֧Ğ Brgy.56 Pericohon ğ 1 ࣝ͟୐൴ϠͫխĄຎᑻԠ̍༊͇݈ ـ છխĂ֭೩ֻᛧΒឰխϔ ·੹ć 2 ͟ ࠎ ˣ˩̱͗խϔ൴ ٸ ̂Ѽăͨദăҗ ۏ ă͟ϡ ݡ ̈́ᇐ ય ܛ Ą Ŀ 2016.01.01 ఈᛳཐ੺˚ຎᑻԠ̍Ҍཐ੺˚̝छᙯᘃ ܜ ۰Ă૲જဥ૵ྼᑚĂ֭ ܜࠎ ۰ࣶ̈́̍ਖ਼˯າѐ჊ఠĄ Ŀ 2016.01.01 ઼̂̚ౙᇃ ࠷ڌ எвξЍ ځ າડ໣؂խचĂຎᑻૄ ܛ ົᄃஎв ݑ ᐝ ݱ ̈ጯВТ๒ะ˘Ѻొ࿪ཝĂॕᙑග༱ീྏរన౯ѣࢨ̳Φ ٺ າᇄٗೇֹ̍ϡĂ ߏ ͟ᓝᏱॕᙑᆇёĄ Ŀ 2016.01.02 າΔξາఄડѦАϠ፾ҋᇬዳ˘ᗕ׊̃ĂЯ۱ঽᇆᜩĂ൑ ڱ ̍ үĂགྷᑻౝˢӧᙱĂͷ൑˧Լචҝ ޏ ႒ͪĂຎᑻԠ̍ତᒔົࣶ ೩ಡĂ૟׎Еˢ ܜ ഇ໰ᜪ͗Ă֭ ٺ ώ݈͟ םـ ӄ९छχବă࣒ ᖑٗ ޏ Ą Ŀ 2016.01.02 ຎᑻ઼࡚ᇇэ̶ົԠ̍ ݱٺ ̚ડ۞ྼϔ͕̚Ğ Loaves and Fishes Soup Kitchen ğॕᙑͨദăᜑ̟̄˟Ѻ̣˩˟Ҝූ̓ćΩ࡭ᙑͨ ቢಽăҁ܅ீᙡ̈́୻ሒϡ ݡ ගྍ͕̚௚ᚯྻϡĄ Ŀ 2016.01.06 ࡸఆᅵࢲ 2015 ѐ 12 ̚͡џ ܬ ᝚හ ޠ ᄼ̚ొгડĂහ ޠ ᄼຎᑻԠ̍ ᚶ 12 ͡˭џ ٺ Δᖠ੺࠷Ğ Northern Samar ğăາِྐआ࠷Ğ Nueva Ecija ğ൴ ۏٸ ྤ ޢ Ăώ͟д ځڌ кᘲ࠷Ğ Oriental Mindoro ğϩৼ ੺ٛ ؼ ᗉĞ Pinamalayan ğă͐ ࡊ ᗉĞ Baco ğĂ ࠎ ˟˼̣Ѻˣ˩˛ ͗խϔ൴ ٸ ̂Ѽăͨദ̈́ާᙱାӄ ܛ ඈ ۏ ྤć 13 ͟Ω݈ ـ າِྐ आ࠷ϥ༱֤ბξĞ Cabanatuan ğ൴ ٸ Ϡ߿ ۏ ྤĂ ࠎ ᛂႳΙᛂႬ֧ Ğ Barangay Sumacab Sur ğ̱Ѻ࿬˘͗ ا ϔਖ਼˯̂Ѽăҗ ۏ ̈́ͨദĄ Ŀ 2016.01.07 ߚ ं၂ ܛ ᙝξຎᑻԠ̍ ٺ ജ܍ᎩĂ ࠎ ο࿩྿̳ՅˬѺα˩ˬ͗ళ ϔ൴ ٸ ̂ѼඈϠ߿ ۏ ྤĄ Ŀ 2016.01.07 ઼࡚ර஽࿲эғჯઙপξĞ Everett ğ˘ഏˬᆸ̳ಲ ٺ 2015 ѐ 12 ͡ 31 ͟୎ม൴Ϡ̂ͫĂౄјˬ˩͗ҝछ໑ຫĄຎᑻҘฮဦ̶ົԠ̍ ٺ 2016 ѐ 1 ͡ 7 ă 12 ͟д ࡓ ˩фົխϔќटٙĂ൴ ٸ ާᙱାӄ ܛ Ă Вᑒӄ˟˩˟͗Ą Ŀ 2016.01.08 ܅ቷຎᑻԠ̍ ܅ٺ ቷႾႯᓝᏱ໐ϐৡ჊ຏाົĂ൴ ٸ ჊ᇊ ࡓ ΒĂ ֭࡭ᙑ෪ᇈπщ۞ᛁ ڍ ĄЯᖃૅळҜѣࢨĂࢵѨͽෛੈాቢ۞͞ 慈善年表 ܅ቷຎᑻԠ̍ᙯᘃ܅ ቷႾႯ צ ќटˠĂώ ѐѐ ܐ ݈ ـ ᓝᏱ໐ϐ ৡ჊ຏाົĄ צ ќट ˠͽՒ൪ӔனຎᑻԠ ̍೯ӄˣ΅ဧᘕ๋ ̓ăୃӀֲᙱϔౖ̈́ ҡ צ ќटˠ۞චҖĂ ܑ྿ຏा۞͕ଐĄᛷ ᇆƟૺलஉ

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2MjM=