2016慈濟年鑑

18 19 重 50 аϫᐂ аϫᐂ Ң ିҹᙱຎᑻΑᇇົଂᄂ៉੓ ՎĂ።གྷΗ͵ ࡔ Ă 全 ஧̣˩̱ ઼࣎छгડ࠰ѣԠ̍д༊гଯणԠ ຽĄிˠдᙋᚑ˯ˠ۞ᅳጱ˭Ă࣒ ޺̱ ޘ Ǖο ߉ ă޺Ԧăԡ੘ăჟ ซăᒪ ؠ ăംᇊĂ֭ར၁ ٺ ٥ࡴ̟ ሄăஐ̼ˠ͕۞ˠมඳᖠ྽˯Ąࣃ ѩ̣˩׹ѐ̝ᅫĂͽĶ̱ ޘ ༱Җķ ࠎ ͹ᗟĂ౅࿅Ķаᕩ͕ី ߇ ฏǕ ഈ̋ඳ೩̂྽ķăĮ൑ณཌྷགྷįႊ ᘯ̈́ĮᘽरགྷįВ࣒ඈ͞ёĂОᙋ ၁ኹˠมҢ ڱ ۞ຎᑻ؟ ܝ Ą ̣˩׹ѐ߿જĂ 4 ͡ 1 ͟дᐖ ޥ ჟ ۽ रͭ૲ᅳ۞ഈ̋ฤЁҢཱིᓏ̚Ă ೬ฟԔ၌Ą༊͡ࢍѣ˟˩α઼࣎छ гડ࿈˘༱̱˼ҜԠ̍а ז ͕ី۞ ߇ ฏĂᖣϤˬՎ˘౤ᖃĂܑ྿аᕩ ໚ᐝă฼ͪ ޥ ໚۞਴ྕĄ 30 ͟Ăࢵ ಞĶຎᑻ̣˩ ‧ ൑ณཌྷķགྷᖟႊᘯ ܅ٺ ቷᐖ ޥ ૅ൳ಞĂᓾགྷૅ̚Ăႊ ᘯဥฤඕЪ⁝ᄪă۳វ׶።Ϋᇆည ᇫ ٸ Ă͔ᅳᄃົ۰˞ྋຎᑻჟৠ̈́ Ԡຽ֖ྫĄᓁ௚੺ࡻ˝ăઘᓁ௚ӓ ೶ཌྷă઼࡚؟ିΦ͹Ї̂኎ ‧ ౪Ⴌ ೻АϠඈෳᄼϺ ז ಞ࡭ෲĄ ᇉ׏߿જ༊͇Ϻ ߏ ྺፌ 3 ͡ 24 ͟Ăჟ ۽ ໰ᜪ͗൴ ٸ ͟т૱ᓝᏱĂ Ϥ૱ҝरͭᖃᄪĮᘽरགྷįĂ 全 ஧ ຎᑻ྽ಞ ܕ ׌༱ˠТՎాቢĂᄪགྷ аШගٙѣົࣶĂຏा΁ࣇ۞; ΍Ă˵ৡ჊Տ˘Ҝତ צ ᑒӄ۞ˠĂ ᗓࡴ଀ሄćՀഇ࠽ˠˠౌਕड़ ڱ ᘽ ຎᑻ̣˩׹ѐ ޮ࣒̱ ޘ Җˠม ᛷᇆƟ ڒ छт ᛷᇆƟഫᐁራ रҢ۞ჟৠĂ޺ᜈ҃િ ؠ г ࠎ ˠཏ ٥ࡴĄ ˯ˠ ٺ ົ ޢ ၆ிฟϯǕ ጯҢࡶ൑̱ ޘ ҖĂ੎ਕା ޘ ͵ม ̝ࡴĉ఺ಶ ߏ Ң ܟ ၆ԧࣇ۞ିֈĂ ࢋ;΍ăࢋчఢ৏Ă҃ͷࢋགྷ଀੓ ҂រăࢋԡ࡝ĂᔘࢋჟซĂ྽͕̙ ੜĂ͕૞Ԡ ؠ Ă̖ਕᆧ ܜ ംᇊĂ఺ ౌ ߏ ԧࣇ࣒Җ۞ΑኝĄ ࣧώд΍छॡĂԧ൴ᙸ̙үགྷ ᚚĂ ࠎݒ ˞ઇຎᑻ̙଀̙ᓝᏱᘽर ڱ ົĄ̣˩ѐ݈Ăௐ˘Ѩᘽर ڱ ົ ˯Ăԧ ߹ߏ ඾ீஊ᝝ழ͛۞ćΞ ߏ ԧனд᝝඾ழ͛Ă ڱߏݒ ಈ·႕ă ޝ щ͕ĂЯ ࠎ ̱ ޘ ༱Җ̏གྷར၁д ЧҜඳᖠ۞֗˯Ă̂छ݌ ٺ ٚፉĂ ࠎ ͇˭҃;΍Ą кѐֽĂԧౌѣˬᙸĂனдࢋ Г၆̂छ೩੓Ĉௐ˘ăஐ̼ˠ͕ć ௐ˟ăே׶ۤົćௐˬă͇˭൑խ ൑ᙱĄᔘѣˬՐăˬ̙ՐĈ̙Ր֗ វઉ૵ĂΪՐჟৠୂჁć̙Րְְ тຍĂΪՐላ˧݌ঈć̙Րഴᅅయ ЇĂΪՐ˧ณᆧΐĄ ఺ ߏ ѐᅅॡ۞ҋԧ ݍ ᐽĂனдԧ ̪ѣТᇹ۞ҋԧഇధĄ̂छ˵ࢋГ ޘ ൴͕ϲᙸĂВТٚፉయЇĂ֭ͷ ତ͔ăૈዳ΍ਕૉٚፉయЇ۞ௐ˟ ΃ăௐˬ΃ĂͽֹԠຽ͵΃็ᜈĄ

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2MjM=