2016慈濟年鑑

22 23 重 50 аϫᐂ аϫᐂ ᛷᇆƟเ✕ࣰ ᛷᇆƟเ✕ࣰ 2 ͡ 6 ࣝ͟୐Ă ݑ ᄂ៉൴Ϡ᱕ ͩఢሀ 6.4 гዩĂˠࣇҋჂေ ̚មᏹă ؋ ੟Ăкഏ̂ሁ้୆ă ϔшຫᗼĂᄂ ݑ ξჯ݄ ܛ ᐷ̂ሁ ࣆ๲Ăဳ֕࿈Ѻ୧Ϡ׻Ąዩ ޢ ̙ ז ׌̈ॡĂຎᑻԠ̍ᅁҌխच னಞĂనཉ ڇ ચ৭͚֭೯ାᙱ̍ үĂΩ̶ᐝ݈ ـ ᗁੰăᕪᆇᐡᙯ ᘃౖҡĂၟҌ 2 ͡ غ Ăજࣶ࿈˘༱ ˣ˼ˠѨĄ ྺፌѐ༼݈́Ăछछ͗͗ᝌ ಈ໤౯࿅ѐĂளฏྼ̄৾৾ ܔ छ ဥ๪ĂϏफ़͇խ൑૱Ăధкछल υืࢬ၆͇ˠϖ࿣۞໫ሣĄຎᑻ Ԡ͕̍ᚙխϔĂ˵ᜪ̙଀ᄃछˠ ࡚፧ዩሊဥ๪ေ༤ ྕଐቲᇐ٥ࡴᙱ ࿅ѐĂҋխ ܮޢ ч᜕дฏᏐ֗ᙝĂ ˟˩α̈ॡ዇ࣃଵ঱ĂӈֹຩାҖ જඕՁĂӈֹ̮ञ༼̏࿅Ą ຩାഇมĂঈ໢ូࢫĂчдխ ડ۞Ԡ̍Ă ࠎ ˞ឰାᙱˠࣶă ا ϔ ܲ޺វ˧Ă่̙೩ֻሤࢴăͨദĂ ᔘщଵҖજᐠ֘ซዸĂᕖ̂ ڇ ચĂ ֭໤౯̣ळՠ̼ᚤĂֻˠ פ ືć҃ ຎᑻᗁᒚԠຽវăˠᗁົ˵࠹ᚶซ ዸĂч᜕ிˠ͕֗ઉ૵Ą խ ޢ ௐ̣͇Ă༊ۤົϫЍᔘჸ ൏дຩାҖજॡĂຎᑻᙯᘃ۞ᛈ֎ Шγ ؼ ҩĂ 全 ᄂ࿈˼ЩԠ̍णฟщ ͕छణĂ̶ј׌Ѻ୧ྮቢ֕ణዐ ܕ խડĂख़छਖ਼˯ৡ჊ĂϺ˞ྋҝ͗ ޏ ຫᄃ͕ந ڶې Ă ޢࠎ ᜈ ܜ ഇᙯᘃ ઇ໤౯Ą ჯ݄ ܛ ᐷ̂ሁຩାҖજඕՁ̝ ᅫĂຎᑻ ڇ ચ৭ᔵၣᗓĂҭԠ̍ ࠎ ˞ எ̼ϖᜈᙯᘃĂ֭҂ณጯ७ӈ૟ฟ ጯĂຎᑻୁજĶ˘९˘ᙯᘃķ૞९Ă ಏ˘࣎९੨ѣ૞ᛳۤ̍ᄃԠ̍ĂдϠ ߿ăಶጯăᗁᒚྃӄ͕̈́ីౖҡඈ 全 ͞ҜᙯᘃՏ࣎࣎९छलĄ ຎᑻૄ ܛ ົҋ 1996 ѐར၁Ķۤ ડԠ̍ķ ޘט Ăΐ˯кѨާᙱାӄ གྷរĂԠ̍дௐ˘ॡมજࣶĂгዩ ൴Ϡ ޢ Ă܅ቷăᄂ ݑ ׌г̶న ם አ ͕̚Ăᄃ౵݈ቢ۞Ԡ̍ဥฤĂᓑඕ јᙯᘃშඛĄ ᛷᇆƟเ✕ࣰ

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2MjM=