2016慈濟年鑑

年 教 240 241 50 аϫᐂ аϫᐂ ˘͡ Ŀ 2016.01.04 ຎᑻ̂ጯरྤૈֈ͕̚ 4 ͟ᓝᏱᐖ ޥ ᄬ ڕ ३ᑭ ؠ ĂૈዳरྤϠ३ ᆷፋᆅ ڕ ३۞ਕ˧ĂВˬ˩˟ˠણΐĂ൴ග˟˩αˠЪॾᙋ३ć 5 Ҍ 8 ͟ ٺ ̂ຑሁᓝᏱ ڕ ३ᑭ ؠ णĄ Ŀ 2016.01.07 ຎ̂ 附 ̚ρ׊๩ ٺ 7 ă 8 ͟ᓝᏱĶഇϐ঱৺ၱኝ ޢ ̖ᘹј ڍ ൴ܑ ົķĂЧ঱रϠੵ˞ ٺ ି ވ οཉ൪үඈү ݡ ĂϺඕЪିֈొ࡚ ຏିֈࢍ൪ă͹ᗟିጯĂӔனĮ܅̝๪ᄅѡįăĮ୚֐۞ᘹຐ͵ ࠧįඈᄅᔏ̈́ᑚᆐĂᏐरϠВ˛ѺкˠણΐĄ Ŀ 2016.01.13 ຎᑻ̂ጯؗ؏७੺ֽҘֲந ࡊ ̂ጯरϠ˩̣ˠ 13 Ҍ 22 ֽ͟ᄂϹ ߹Ăдຎ̂ጯϠ۞ౖҡ˭ĂซҖ މ छᄃࣧҝϔ̼͛វរăᒖܲ၁ үඈ߿જĂᖣѩ˞ྋරˠ̼͛ᄃຎᑻˠ͛Ą Ŀ 2016.01.21 ຎᑻ̂ጯ̌ຑԠ̍ฤ ࠎ ᒺൺ ݱ ฏྤੈିֈརमĂ 21 Ҍ 22 ͟ ܅ٺ ቷ Ꭹ༄ᒫฏಱ໚઼̈ᓝᏱರ઄Ķ̈੃۰ᒉķĂ౅࿅ဥ૵ྼᑚăᖎಡ ̈́࿪̄३ᄦүିጯăᛋঐଳణඈ߿જĂ͔ጱ࿈ˬ˩Ҝጯආጯ௫ᇴ ҜበᏭଳణĂ֭೩̿͛фᄃ˾ᄬܑ྿ਕ˧Ą Ŀ 2016.01.22 ຎᑻ̂ጯ঍Δರ઄Ԡ̍ ڇ ચฤरϠ˟˩˟ˠĂ 1 ͡ 22 ͟Ҍ 2 ͡ 2 ͟ А ޢ ݈ ـ ঍઼ત֐ă୻ᔙඈгĂણᄃຎᑻ঍̶઼ົᄃᓑЪ઼ᓝᏱ ۞ᙱϔᒉཌྷ෧ă س ᛨՅҁһణෛඈຎච߿જĂ֭ᄃૈࡻ̚ጯă঍ ઼୻ᔙຎᑻጯ७ጯϠϹ߹Ą Ŀ 2016.01.23 າΔξᛀ߷ຎᑻԠ̍ 23 Ҍ 24 ͟ ٺ ᛀ߷ᓑඛ఍ᓝᏱௐα ب ຎ͌঱ј ܜ ᒉĂͽϠ߿ᖃᆇăॡมგநᄃሕਕฟ൴ඈ͹ᗟనࢍିጯኝ඀Ă Вα˩αҜጯࣶણΐĄ Ŀ 2016.01.23 ຎᑻ̂ጯԣሄઉ૵ۤ 23 Ҍ 25 ͟ ٺ ੼ฯ̈പᓑඛ఍ᓝᏱ઼̈ୗԣሄ ઉ૵ᒉĂ˟Ҍ̱ѐ৺ጯආВˣ˩̱ˠણΐĄ Ŀ 2016.01.24 ᄂ ݑ ຎᑻ੼̚ ࠎ ӈ૟ಶ᝝઼̚ొ۞̈ጯ̱ѐ৺ጯϠᓝᏱጯᘹᒉĂ ౅࿅Чጯ ࡊ វរăۤဥणᜓᄃ७๩֟ᖃඈ߿જĂឰጯϠ̈́छ ܜ ˘ Тᄮᙊጯ௫ᒖဩĄ Ŀ 2016.01.25 ຎᑻ ࡊ ԫ̂ጯҖዚᄃ߹఼გநր 25 Ҍ 29 ͟ᓝᏱ׌ୗѨ۞Ķ ܛ ᐝཝ វរᒉķĂఢထΒ ߁ Җዚგநă߿જనࢍăඉரેҖඈ၁үኝ ඀Ă೩̿ጯࣶ۞౹ຍ൴ຐ̈́ፋЪЋထਕ˧ĂֽҋϜ֧੼̚ă܅ቷ ੼ྺă܅ቷ੼થඈ˛७В̱˩˝Ҝ੼̚ᖚጯϠણΐĄ ׎̚˘ี၁ү ߏ ˯ූཌྷ኱̍͘ᅷ઀ă̈࠴ॺĂ ࠎ ࡚૬ୁਕ൴ण̚ 慈善年表 教育 ͕๒ഠĄ࡚૬ୁਕ൴ण͕̚ќटംਕᅪᘣ۞ੰϠĂੰ͞щଵੰϠ ጯ௫ত്̈ᅷ઀ăॺ჌̈౪ਨ࠴ॺඈ͘үኝ඀ĄѩѨ߿જĂጯࣶ ඕЪᒉฤٙጯ ࠎ ੰϠཌྷ኱ĂٕᇅР΁ӈᎸႊ ݶ ٕనࢍ̢જྼᑚĂ ೩੼ᜪ މ ྙય ޘ Ăٛ ෴ٶ ঈĄ࿅඀̚Ă܅ቷ̃̚˘ѐ৺ጯϠో ܷ֚ጯ ז ĂֽࣧҖዚ̙ ߏ ಏ৷г኱ ڌ ҘĂިᆃѣड़г ކ ็ய ݡ প ҒĂ˵ ߏ ˘̂ኝᗟĄ ຎᑻ ࡊ ̂Җዚᄃ߹఼გநրӄநି଱ో˫ᅛ૲඾ጯϠඉထҖዚ߿ જĂ΁ᄮ ࠎ ĂឰጯϠԱ΍થ ݡ ۞ᆊࣃᄃ ߇ ְĂ၁ᅫវរ֭ྻϡጯ ז ۞ҖዚԫਕĂ ࠎ ऴ๕ဥវཌྷ኱Ăͧି ࡊ ३۞ᓞஎநኢĂՀਕၓ ពጯ௫۞ຍཌྷĄ Ŀ 2016.01.27 ຎᑻ ࡊ ԫ̂ጯᗁጯᇆညၱ ٸ ड ࡊ ጯր 27 ă 30 ̶͟Ҿ ܅ٺ ቷăᄂΔ ຎᑻᗁੰᓝᏱវរᒉĂ̬௜ ٸ ड ࡊ ጯ۞ᗁᒚϡ౉Ăྋᄲ֭ϯቑЧ ჌ᗁᒚᆇጡ۞ֹϡ͞ ڱ ĂВѣֽҋ˟˩˘ٙ੼̚ᖚࢍ̣˩̱Ҝጯ ϠણΐĄ Ŀ 2016.01.29 ຎᑻ̂ጯ 29 Ҍ 31 ͟ᓝᏱĶरᏐϠጯཏ ࡁ ௫ᒉķĂщଵΒ ߁ ७̓ᄃ ઼ᅫጯϠ۞ጯ௫གྷរ̶ֳĂͽ̈́Чጯੰ ࡊ րវរኝ඀ඈ߿જĂֽ ҋ 全 ᄂ઼ă੼̚В˟Ѻ˘˩αˠણΐĄ Ŀ 2016.01.29 ຎᑻ̂ጯ֍೾ ڇ ચฤα˩̱ˠĂ 29 Ҍ 31 ͟ ܅ٺ ቷᎩ༱ၷฏ֍೾઼ ̈ᓝᏱᒉฤĂ ࠎ ઐฏጯආщଵщዳੰણణăᘱώዦ᝝ăۤડχ ବăࡻ͛ቚ௫ඈ߿જĄ Ŀ 2016.01.30 Оκຎᑻጯ७̈ጯొᓝᏱࢵ ب ᐖ ޥ ᄬᘱ൪ͧᔈĂВ׌ѺҜጯϠણΐĄ Ŀ 2016.01.31 ᄂ ݑ ຎᑻ੼̚ᓝᏱĶਖ਼ ߋ ᓑඕрቡၱ˘̣͟ච ކ ጱ߿જķĂ αѺ˟˩̱ҜरᏐϠ ٺ щπ઼̚ăᆆྶ઼̈ă੼ᜠᄂ ݑ ৭ඈ˩ˬ ࣎ ؠ ᕇ̈́ጯ७׹ᙝූ྽ਖ਼ ߋ ᓑĂ֭ ކ ጱ࠷࿪ă༼ͪăਭ৵ăᐌ֗ ᛸ૲ᒖܲᐠ׍̈́ລࢷ̂ிྻᏮ̍׍۞ᒖܲϠ߿Ą ຎᑻ ࡊ ԫ̂ጯҖዚᄃ߹ ఼გநրᓝᏱĶ ܛ ᐝཝ វរᒉķĂϤ̂ጯϠᄃ ੼̚ᖚጯϠྻϡጯ ז ۞ ҖዚგநۢᙊĂ ࠎ ࡚૬ ୁਕ൴ण͕̚ཌྷ኱̍͘ ᅷ઀ඈய ݡ ĄဦͯƟຎ ᑻ ࡊ ԫ̂ጯ೩ֻ

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2MjM=