2016慈濟年鑑

統 慈 314 315 50 аϫᐂ аϫᐂ ̋ ڌ ᇃ ڌ ѯҘ ჊ ޙ ੴҘ സΔ സ ݑ ϟඥ α̌ ݑګ ำ ݑ ᏶ှ Р ڒ ̋Ҙ າᘟ ܦ ঔ ှआ ̰ᄋΟ โᐷѯ ˯ঔ ঔ ݑ Ҙᖟ ѯᛂ কѯ щᑔ ګ Δ ͇ ߺ Δִ ෳэ ᇃҘ ࢦᇉ ።ѐຎᑻૄ ܛ ົ઼̂̚ౙ೯ӄีϫ โᐷѯăΔִă͇ ߺ ă̋ ڌ ăѯᛂă˯ঔăকѯă ჊ ޙ ăᇃ ڌ ăസ ݑ ăঔ ݑ ăസΔăੴҘăࢦᇉăᇃҘă ำ ݑ ăα̌ 1,927 ּ ਖ਼ល ˯ঔă჊ ޙ 2 ഏ ᗁੰঽٗ̂ሁ ѯᛂăщᑔăকѯăᇃ ڌ ăസ ݑ ă ݑګ ăှआăෳэă ำ ݑ 13 ٙ ຑρ͕̚ ᏶ှă ګ Δăѯᛂăщᑔă჊ ޙ ăѯҘăᇃ ڌ ă ݑګ ă ϟඥăα̌ăෳэăາᘟ Ğො˘ğ ԓ୕̍඀ ګ Δăѯᛂăщᑔă჊ ޙ ăѯҘăᇃ ڌ ăസ ݑ ă ݑګ ă ϟඥăα̌ăෳэăᇃҘ 5,182 ͗ ޙ ٗĞ̂ຑ ޏ ğ ჊ ޙ 2 ఍ ঔಟ ϟඥ 19,060 ீ ͪඅ ѯᛂăщᑔ 10 ٙă 148 ม ະҁੰ സΔ 1 ٙ ׊ආ჊Ӏੰ Ҙᖟăα̌ Ҳ ߴ ᎑ਮ ګ Δăѯᛂă჊ ޙ 11,810 ˠѨ Ѝ ځ Җજ Р ڒ ă᏶ှă͇ ߺ ă ګ Δă ݑګ ăѯᛂă˯ঔăকѯă щᑔăѯҘă჊ ޙ ăᇃ ڌ ăസΔăസ ݑ ăੴҘăᇃҘă ঔ ݑ ăෳэăำ ݑ ăα̌ăϟඥ ӄጯ ܛ ೯ӄҖજ ާᙱାӄă̂ ۏݭ ྤ൴ ٸ ă ΋΄൴ ٸ Ğӣᖏࢴăࢴϡ ڵ ă ΋җăജజăᗁᒚΒăይ̄ඈ ϔϠ ۏ ྤğ 123,799 ˠ Р ڒ ă᏶ှăΔִă͇ ߺ ă ګ Δă̋ ڌ ăѯᛂă˯ঔă কѯă჊ ޙ ăᇃ ڌ ăщᑔăѯҘă̰ᄋΟă ݑګ ă സΔăസ ݑ ăᇃҘăঔ ݑ ăੴҘăෳэăϟඥăα̌ă സ ݑ ă ܦ ঔăາᘟ Ğො˟ğ 19 ࣎၁រડ Ğොˬğ 63 ٙ lj௚ࢍॡมĈ 1991~2016 ѐ ljྤफ़ֽ໚Ĉ؟ି఍ Īොī ˘ă ڠ ႔ຎᑻ׊ආ჊ӀੰĂᛳ ٺ Ķ፟ၹ೯ ޙ ķĂ̙ЕˢĶጯ७೯ ޙ ีϫķ̚Ą ˟ăన 19 ࣎၁រડĞӣ၁រ௡׶၆໰௡ğĂ៍၅ˠ˾ࢍ 8,101 ˠĂ צ ӄˠᇴ྿ 6,317 ˠĞᖟ୉ğĂ צ ӄ ᕇΒ ߁ 6 ࣎ҋ൒ՅఄĂ 6 ٙጯ७Ă 5 ٙъੰĂ 1 ٙዳҁੰĄ ˬă 2016 ѐ΋΄൴ ٸ 27,889 ͗ĂВ 50,243 ˠ צ ೎Ą΋΄൴ ٸ ҋ 1991 ѐ੓Ă੫၆Чг צ խ͗ăళӧछ लซҖ ۏ ྤ೯ӄĂ̫֞လ೎ 3,186,667 ˠѨĄଘ჊ ޙ ჊э צ ంᜋའᅵࢲᇆᜩăѯᛂ ܞ ှ צ ᐷଡࢲ ܬ ᝚Ă҂ณฏᏐ צ խ ڶې Ă૟ࣧ΋΄൴ ٸ ೩ѝҌ ࡌ ϐ൴ ٸ Ă൴ ٸ 4,206 ͗ĂВ 7,596 ˠ צ ೎Ą

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2MjM=