2016慈濟年鑑

аϫᐂ аϫᐂ 354 50 統 人 355 2016 ѐຎᑻᄂ៉ିֈΑਕဥฤԠ̍ˠᇴ௚ࢍ ЩჍ ಏҜ Ԡ̍ˠᇴ ౯ො ׊ආᏐ̄ј ܜ ঱ 106 ঱ 5,830 ܦ ͌ѐј ܜ ঱ 40 ঱ 2,000 ຎᚰ 18 ঱ 630 ຎ ܦ 128 ٙ 1,024 ࠹ྵ ٺ Νѐ͌۞ࣧЯĈ 1. ጯ७ϫ݈՟ѣ७඄˾ / ࣶۤ 2. Ԡ̍ˠᇴ : ่ზ຅ొˠᇴ ຎ ܦ ຎᝉ 12 Ъ͕ 640 ˘ٙጯ७πӮ 5 Ҝຎ ܦ ຎᝉᙯ͕ ̂ຑ๽๽ј ܜ ঱ 49 ঱ 1,078 ିᓑົ 12 Ъ͕ 3,705 ؎ࣶຎྕିरĈ 410 צ ᙋିरĈ 1,803 ົࣶିरĈ 1,492 Ъࢍ 365 14,907 2016 ѐຎᑻᄂ៉ିֈΑਕဥฤ߿જྤफ़௚ࢍ ЩჍ ᏱநಞѨ જࣶԠ̍ˠѨ ̢જˠѨ ౯ො ׊ආᏐ̄ј ܜ ঱ּҖ߿જ 2,120 100,700 55,120 ܦ ͌ѐј ܜ ঱ၱຎᚰּҖ߿જ 6,912 59,520 92,640 ຎ ܦ ּۤҖ߿જ 768 6,912 9,216 ፋநᏱந߿જᇴត͌Ă ߇ ̢જˠѨ࠹၆ّࢫҲ ̂ຑ๽๽ј ܜ ঱ּҖ߿જ 89,911 197,501 2,706,291 ିᓑົּҖ߿જ 93 1,580 3,499 ۤડᒉฤ 39 3,793 5,526 ѩ ࠎ ˠᇴ ώົᒉฤ 41 3,361 12,158 ѩ ࠎ ˠᇴ ঔγϹ߹ 84 4,269 13,625 Ъࢍ 94,720 377,636 2,898,075 2016 ѐຎᑻିֈԠຽវᄂ៉Ч७ຎྕᝉᇇԠ̍ˠᇴ௚ࢍ ڇ ચ၆෪ ຎᝉົˠᇴ ጯϠˠᇴ ڇ ચּͧ ຎᝉົĈጯϠ ౯ො ຎᑻ̂ጯ 887 3,294 Ğ̙ӣ౾̀঱ğ 1 Ĉ 3.71 ຎྕĈ 203 ˠ ᝉᇇĈ 684 ˠ ຎᑻ ࡊ ԫ̂ጯ Ğොğ 688 2,876 1 Ĉ 4.18 ຎྕĈ 127 ˠ ᝉᇇĈ 561 ˠ ܅ቷຎᑻ̚ጯ 369 1,189 1 Ĉ 3.18 ຎྕĈ 89 ˠ ᝉᇇĈ 280 ˠ ᄂ ݑ ຎᑻ̚ጯ 191 1,260 1 Ĉ 3.22 ຎྕĈ 36 ˠ ᝉᇇĈ 155 ˠ ᓁࢍ 2,135 8,619 1:4.04 ຎྕ 455 ˠ ᝉᇇ 1,680 ˠ 2016 ѐຎᑻૄ ܛ ົᄂ៉ିֈΑਕဥฤ Ԡ̍௚ࢍ lj௚ࢍॡมĈ 2016/12/31 ͤāljྤफ़ֽ໚Ĉ؟ି఍ Īොī ຎᑻԫఙጯੰགྷିֈొ८఼ࣞ࿅Ăҋ 2015 ѐ 8 ͡ 1 ͟੓ĂϒёԼЩ ࠎ ຎᑻ ࡊ ԫ̂ጯĞ Tzu Chi University of Science and Technology ğĄ ።ѐຎᑻૄ ܛ ົᄂ៉гડ৽ 類 аќೱზဦ lj௚ࢍॡมĈ 2016/12/31 ͤāljྤफ़ֽ໚Ĉ؟ି఍ 50 ̳͝аќ৽ =1 ഐ 20 ѐ̂ፘ 50 ̳͝৽ 20 ѐ 366,757 469,661 676,321 897,101 1,040,239 1,012,165 946,335 1,114,542 1,248,848 1,371,824 1,551,533 1,571,872 1,640,659 1,787,423 1,914,287 1,421,383 1,458,419 1,383,882 Ğѐğ Ğ༱ഐğ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1,138,395 1,144,990 2013 2014 2015 2016 1,120,847 1,151,151 0 50 100 150 200 Ś ຎᑻҋ 1995 ѐҌ 2016 ѐĂ৽ 類 аќᓁࢦณ 1,321,431,618 ̳͝Ă ٺ༊࠹ ॖା 26,428,634 ഐ 20 ѐϠ۞̂ፘĄ

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2MjM=