2016慈濟年鑑

46 50 аϫᐂ аϫᐂ 專 47 ൑૱խᙱāຑ͕ ࠎ छ 「普天之下,無常事多,什麼時候、什麼樣的事情會發生都 不知道;不過,人最需要的就是愛。」證嚴上人於高雄美濃地 震後,有感而發。 本年臺灣南部在農曆春節前發生地震,震碎了許多人的家; 到了颱風季,第一個強颱尼伯特及接連而來的颱風,則破壞了 家園與校舍。救難人員、醫護人員第一線救援,慈濟志工第二 線支援陪伴,各地平安的人們也紛紛透過捐款、祈福等方式, 出錢出力、傳遞愛心,讓面臨無常災難的鄉親能逐漸恢復生 活,安定心靈。 ࣝ୐ 3 ᕇ 57 ̶Ăధкˠ̪дჂေ ̚ć൒҃Ăಶд 2 ͡ 6 ͟۞ѩ ג Ăර ˠྺፌ۞̈ѐ؆Ăछछ͗͗໤౯ဥ ๪۞݈˘͇Ă੼ฯξ࡚፧ડ൴Ϡ᱕ ͩఢሀ 6.4 ۞гዩĂдᄂ ݑ ξк఍឵ јխଐĂᇴഏ ޙ ᎝ ۏ ࣆ๲໑ຫĂ׎ ̚ϖ૵ડჯ݄ ܛ ᐷ̂ሁዩ ޢ 全 ࣆĂ Вౄј˘Ѻ˘˩̣ˠѪ˸ă ܕ ˘Ѻ ˠ צ ๋Ă๋˸౵ ࠎ ၝࢦĄ гዩ༊͇୻୐ 5 ᕇΗĂຎᑻᄂ ݑ ̶ົϲӈјϲାխ ם አ͕̚Ăજࣶ Ԡ݈̍ ـ խડ͚೯Ă҃ ܅ޢ ቷώົ 6 ᕇјϲᓁ޽೭͕̚Ăᙋᚑ˯ˠͽෛ ੈాቢ௮᝘ᄂ ݑ Ԡ̍۞ಡӘĂᙯ͕խ ଐ̈́೯ӄଐԛĄᄂ ݑ Ԡ̶̍Բ ז ϖ ૵ăϜ̡ăщ ݑ ăາ̼ăᕩ̥ඈ צ խ ડᙯᘃĂ֭ ٺ ࢦխડჯ݄ ܛ ᐷ̂ሁ 附 ܕ ۞̮̂ᙋ ד ඈ఍నϲ ڇ ચ͕̈́̚ᗁ ᒚ৭ĂՏ͇˟˩α̈ॡ዇঱ዸᕇĂ˵ ̶Բ݈ ـ Чᗁੰᙯᘃ๋۰Ą ჯ݄ ܛ ᐷ̂ሁϤ˝ഏ˩˛ᆸ ۞̂ሁ௡јĂ ߏ U ф ݭ ۞ҝથ஄Ъ ̂ሁĄӭ๲ ޢ Ăధкҝ͗జःдϞ ᚬુ˭Ăᛋ၅ăཌྷঐă઼࢕̈́ϔ มຩାฤඈାᙱಏҜԯ೪เ ܛ ା೯ ॡมĂ݂඾кѨዶዩΞਕГ๲۞П ᐍĂღᒿჟৠĂ̶ ࡋ υ ۋ гଣછണ ጨᕝ ݯ ă២߽ٕ ٵ ੵሁ ڕ Ă͕̈ᓍ ᓍຩାĂۡ ז 2 ͡ 14 ͟ವᒔ౵ ޢ ˘Ҝ Ꭾᙱ۰۞̂វĂ̖ඕՁ ܜ ྿˛͇Η ۞ା೯ҖજĄ гዩ ޢ Ăϒࣃྺፌ ༼ߋ Ă˫ ࿃ ז ˘ گ ರ߹ֽ᝚Ăರࢲә̙೸ੱ ੱҽ ܥ Ă͇࣏ೋКĂାᙱˠࣶវ˧ ਈ෱ՀԣĄຎᑻԠ̍዇঱ዸч ڇ ચ ͕̚Ă೩ֻሤࢴăሤ฼ăͨദăಛ 2 ͡ 6 ࣝ͟୐ 3 ᕇ 57 ̶Ă੼ฯξ࡚፧ડ൴ϠૻዩĂ͔൴ᄂ ݑ ξк఍ խଐĄᄂ ݑ ξϖ૵ડჯ݄ ܛ ᐷ̂ሁ צ ዩӭ๲Ăຩାˠࣶдᕝ ݯ ണ ጨ̚ຩା צ ӧҝ͗ĄᛷᇆƟเ✕ࣰ Īᄂ៉ҋ൒խच۞೯ӄī ዩ༤ဥ๪ေ ᆅ˧ ࠎ ାխ ̑ă჊ᇊԖ̈́ঈ̼ᚤඈ ۏ ྤĂឰା ᙱˠࣶͤ੹ܲືăྃ·វ˧Ă֭щ ᇬ ދ ᗆቢγ൏ާඈ ޞ ঐि۞छᛳĄ छᛳ̚ѣˠ ڃ ౿˞Ăѣˠ௢ ݲ ˞Ăѣˠ൭ࣵεᓏĂѣˠ͕֗Ϲ༎Ă ̂ ڒ ăᄂ̚ăᄂΔຎᑻᗁੰ̈́ˠᗁົ ۞ᗁ᜕ˠࣶĂ˵ӈॡዸᕇཌྷ෧Ăٕ఍ ந๋˾Ăٕᑒѓ޷ᇝĂ้ٕ᝘͕ᓏĂ ឰ൑ ڱ дѐ༼ဥ๪ă۷࢑ຩାᑅ˧ٕ ፉᇎछˠ۞িጶ͕֗ᒔ଀ቤྋĄ

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2MjM=