2016慈濟年鑑

56 50 аϫᐂ аϫᐂ 專 57 ͽຑዛ྽ങච჌ 東尼‧阿馬斯里( TonyAl Masrie ): 我父親有一位很要好的基督徒朋友,他們彼此約定, 將來生孩子取名,要以對方的宗教代表人物為名,結果 我就有了一個基督徒的名字 ( 註一 ) 。我從敘利亞逃出來的時 候,去過許多回教慈善組織求援,但他們一聽到我的名 字,就說我是基督徒,他們不願意幫我⋯⋯ ˬ ѐ ݈ Ă ڌ κ ᄃ छ ˠ ଂ ୃ Ӏֲ ݑـ ੟ ࡗז όΔొ ݱ ξ ݑ ᖠ Ğ Ramtha ğĂ΁ࣇ׶ிкд̰ጼᘕ ൴ ޢ ੟ᗓ ߇ ฏ۞Тࡪ࠹ТĂౌ ߏ ਴ ྕ۞᎗೻ ڒ Ăҭ ݒ Я ࠎ Щф҃జෛ ࠎ ளିवĄд ڌ κՐӄ൑ ܝ ॡĂ࿃ ˯˞ ؠ ഇᙯᘃ༊гᙱϔ۞ຎᑻԠ̍ ౘ ࡌ රඈˠĂౘ ࡌ ර˟ྖ̙ᄲಶ૟ ΁Е ܜࠎ ᑻ໰ᜪ͗Ă͕̚Ϊຐ඾Ĉ Ķͅϒ ߏ ᙱϔĂԧࣇಶᙯᘃĄķ ᄃ ࡗ ό߳ዐ۞̚ ڌ ઼छୃӀֲĂ זצ Ķࡸఆ܅ࢭ׻Ğො˟ğķ۞๊ ̼ᄃᇆᜩĂᘕ൴̰ጼĂ።ॡ̣ѐк̪ ϏЃͤĂГΐ˯ཐጼ௡ᖐ۞Ꮈ੓Ă α఍Խ ݱ ଟгĂᇴͽѺ༱ࢍ۞ˠࣇ జ࢝੟ᗓछ๩Ăј ࠎ ᙱϔĄॲፂᓑ Ъ઼ᙱϔཌĞ UNHCR ğ ٺ ώѐ 6 ͡ 20 ͟Ķ͵ࠧᙱϔ͟ķ൴ο۞௚ࢍҤ ზâ˼̱Ѻ˘˩༱Ҝᙱϔ̚Ă ࡗ ѣ αѺ˝˩༱ˠֽҋୃӀֲĄ ̂ొ̶ୃ઼ᙱϔ੟ ـ ዐ઼˿ ҅׎ăጌ့͐̈́ ࡗ όವՐԕ᜕Ăҭ ˵ѣˠԓ୕дՀಱྈ۞઼छ פ ଀ ا ঻ధΞĂᄃϿٛҹă ܠ ಱѭඈ઼۞ ᙱϔ˘Т݂ᐍ֕˯Ķ͐Ⴌ຅̝ྮ Ğ Balkan route ğķǕଂ˿҅׎ഭ ঔ ז ԓᘷĂГҖགྷ੺׎࿲ă๫Ⴌჯ ֲăҹᘲऄҘֲă೻ ࠃ ჯκֲă๸ гӀĂ౵௣ ٯ ྿ᇇ઼ă༄׏ă ڱ ઼ ඈለ߷઼छĄ ࢬ၆ᘀ̂۞ᙱϔሗĂధк઼ छౝˢ઼छᝋৈᄃˠ྽೯ӄ۞׌ᙱ ̝̚Ă҃ຎᑻ݋ۧ޺ҢିĶ൑ቡ̂ ຎĂТវ̂ೌķ۞ჟৠĂ๗ჸ 全 ஧ Ԡ̍۞ຑ͕ਕณĂдਕ˧̝ٙ̈́ ఍Ăྭ෸؟ିă჌୉ᄃ઼ ޘ Ă ࠎ ᙱ ϔ೩ֻ ۏ ྤᄃ͕ី۞ԬӄĂഇ ޞ ᖣ ѩдᙱϔ͕̚჌˭ච۞჌̄ĂՀд Ϡ߿πщಱ֖۞ˠཏ̚૲੓Вචड़ ᑕĄ Ī઼ᅫᙱϔ೯ӄī ୃ઼̰ጼ൴Ϡ ޢ Ă ࡗ ό ع߆ അ д׌઼ᙝࠧјϲᙱϔᓜॡќट৭Ą ຎᑻԠ̍д 2011 ѐ 12 ͡ 23 ͟ă 2012 ѐ 1 ͡ 20 ͟ ܮ ̏׌ ޘ Δ˯Ăдያ ܕ ᙝࠧ ۞੺͈ٛҹ࠷Ğ Mafraq ğĂࢵ ࠎޘ ୃ ઼ᙱϔ൴ ٸ ࢴ ۏ ăͨദඈ ۏ ྤĄ ጼͫ ؼ ፵˘ѐкĂ׶πᑨЍ̪ ϏࢫᓜĂ ࠤ ҌດႊດধĂ΍੟۞ᙱ ϔᄃ࣌͟ᆧĄ ࡗ ό྾ᄃᓑЪ઼ᙱϔ ཌЪүĂ่ͽ˩͇۞ᚯ౯ॡมĂ ٺ 2012 ѐ 7 ͡ 29 ͟д੺͈ٛҹ࠷̰Ă నϲΚг̣ᕇˬπ̳֧͞ăΞќट ˣ༱кˠ۞ϑ๰֧ᙱϔᒉĞ Zaatri Refugee Camp ğĄ ຎᑻԠ̍ౘ ࡌ රෞҤᙱϔᒉќ टˠᇴᄃϠ߿ᅮՐĂχზ૲Ԡ̍ซ ˢᙱϔᒉۡତ൴ ۏٸ ྤĂ ߏٺ Шᄂ ៉ώົኛϯĄώົགྷෞҤ ޢ Ăՙ ؠ ೯ӄ ࡗ όဩ̰۞ୃ઼ᙱϔĂ ٺ 9 ͡ 25 ͟Ă൴੓೯ӄ૞९ࢍ൪Ăੵ๒ะ࿈ ˩ˣ༱І᎔ರҗ ۏ ̈́ͨദγĂ֭८ ᇥགྷ෱̟ ࡗ ό̶ົĂү ࠎ ࢴ ۏ ă͟ ϡ ݡ ඈϠ߿ ۏ ྤଳᔉĂͽ̈́ღާᗁ ᒚ෱ֹϡĄ ൒҃၁ᅫેҖ ߏݒ ӧᙱࢦࢦĄ ᙱϔ።གྷछ৔ˠ˸̝൭Ăΐ˯Ϡ߿ ᒖဩҹᙱĂଐჰ࠹༊̙ᘦĂགྷ૱็ ΍ᇷ˧኏ ࡎ Ăഅౄј˟˩̱Щщ 全 ొฤˠࣶ צ ๋ć͍׎ᙱϔᄮ ࠎ ઼̚ ̂ౙ͚޺ୃ઼ ع߆ ࢝चˠϔĂ೼࿆ ࡗ ό 敘利亞 伊拉克 土耳其 希臘 馬其頓 科索夫 塞爾維亞 克羅埃西亞 斯洛維尼亞 約旦 奧地利 德國 ̚ ڌ ᙱϔ੟˸ྮቢ

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2MjM=